ปีงบประมาณ 2560
ผู้รับผิดชอบ น.ส.รัตนาภรณ์ จินดาสวัสดิ์

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
ฝมธ.08 SAM CAMP ประธาน 26 ธ.ค. 2559 ถึง 27 ธ.ค. 2559 409,070 408,420 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝมธ.09 ศึกษาดูงานต่างประเทศ SAM Go Abroad ประธาน 17 ม.ค. 2560 ถึง 21 ม.ค. 2560 1,720,470 1,720,470 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝมธ.07 ทัศนศึกษา SAM ประธาน 19 ส.ค. 2560 ถึง 19 ส.ค. 2560 107,460 100,580 94 ดำเนินการเสร็จสิ้น