ปีงบประมาณ 2560
ผู้รับผิดชอบ นางสาวมนพัทธ์ โชคอนันต์รัตนา

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
งล 03 โครงการค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กรรมการ 13 ม.ค. 2560 ถึง 15 ม.ค. 2560 86,550 86,550 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น