ปีงบประมาณ 2560
ผู้รับผิดชอบ นายณรงค์ สังฆะบุตร

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
กท.05 ทัศนศึกษาอยุธยาเมืองประวัติศาสตร์และแหล่งวัฒนธรรม ประธาน 26 พ.ย. 2559 ถึง 26 พ.ย. 2559 103,636 103,636 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น