ปีงบประมาณ 2560
ผู้รับผิดชอบ พรพิมล คงวิวัฒนกุล

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
ฝอท. 01 อาหารปลอดภัย สาธิตปลอดโรค ประธาน 16 มิ.ย. 2560 ถึง 19 ส.ค. 2560 37,850 37,840 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น