ปีงบประมาณ 2560
ผู้รับผิดชอบ นางชลดา ศรารัชต์

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
งบ01 ค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 2 ประธาน 13 ม.ค. 2560 ถึง 13 ม.ค. 2560 58,400 58,400 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น
งบ02 ค่ายพักแรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประธาน 13 ม.ค. 2560 ถึง 14 ม.ค. 2560 33,900 33,900 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น