ปีงบประมาณ 2560
ผู้รับผิดชอบ นางสาวศิริลักษณ์ ชัยบัณฑิตย์

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
กท. 02 โครงการทัศนศึกษาด้านวิชาการ คุณธรรม และจริยธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กรรมการ 24 พ.ย. 2559 ถึง 24 พ.ย. 2559 255,850 167,508 65 ดำเนินการเสร็จสิ้น
วมว. 21 ทัศนศึกษาทางคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ ประธาน 28 ม.ค. 2560 ถึง 28 ม.ค. 2560 25,170 23,330 93 ดำเนินการเสร็จสิ้น
กง. 01 เกษตรสัญจร ประธาน 23 ธ.ค. 2559 ถึง 27 ธ.ค. 2559 10,080 10,080 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น