ปีงบประมาณ 2560
ผู้รับผิดชอบ นางสาวมนพัทธ์ โชคอนันต์รัตนา

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
กท. 02 โครงการทัศนศึกษาด้านวิชาการ คุณธรรม และจริยธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กรรมการ 24 พ.ย. 2559 ถึง 24 พ.ย. 2559 255,850 167,508 65 ดำเนินการเสร็จสิ้น
วมว.17 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ประธาน 1 ต.ค. 2559 ถึง 2 ต.ค. 2559 50,450 50,450 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น
วมว.17 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ประธาน 6 พ.ค. 2560 ถึง 7 พ.ค. 2560 51,655 51,655 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น