ปีงบประมาณ 2560
ผู้รับผิดชอบ นายศศิวงศ์ พูลพิพัฒน์

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
กท. 02 โครงการทัศนศึกษาด้านวิชาการ คุณธรรม และจริยธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กรรมการ 24 พ.ย. 2559 ถึง 24 พ.ย. 2559 255,850 167,508 65 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝกร.43 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประธาน 27 ก.ค. 2560 ถึง 27 ก.ค. 2560 21,900 21,900 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น
กท. 06 เสริมทักษะการคิด GAT เชื่อมโยง ประธาน 18 ม.ค. 2560 ถึง 8 ก.พ. 2560 0 0 0 ดำเนินการเสร็จสิ้น