ปีงบประมาณ 2560
ผู้รับผิดชอบ นายชัชวาล พูลสวัสดิ์

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
งล.01 โครงการค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประธาน 14 ม.ค. 2560 ถึง 15 ม.ค. 2560 27,900 20,700 74 ดำเนินการเสร็จสิ้น