ปีงบประมาณ 2560
ผู้รับผิดชอบ ณัฐวรรณ เฉลิมสุข

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
ฝวช.2.01 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำหน่วยการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ระยะ 2 ประธาน 26 ธ.ค. 2559 ถึง 28 ธ.ค. 2559 46,020 46,020 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝวช.2.02 โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการ การปรับร่างหลักสูตร สำหรับการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ประธาน 28 ธ.ค. 2559 ถึง 28 ธ.ค. 2559 5,200 5,200 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝวช.2.03 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตร "การจัดทำหน่วยการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ระยะ 3" ประธาน 22 พ.ค. 2560 ถึง 22 พ.ค. 2560 20,400 20,400 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น