ปีงบประมาณ 2560
ผู้รับผิดชอบ ดร. ภคมน ทิพย์เนตร

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
วมว. 19 โครงการ วมว. กับ ห้องเรียนธรรมชาติ ระยะที่ 2 ประธาน 24 ธ.ค. 2559 ถึง 27 ธ.ค. 2559 106,330 106,180 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น
วมว. 25 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2560 ประธาน 23 มี.ค. 2560 ถึง 23 มี.ค. 2560 11,460 9,300 81 ดำเนินการเสร็จสิ้น
วมว. 22 วมว. กับ ห้องเรียนธรรมชาติ ระยะที่ 1 ประธาน 3 ก.พ. 2560 ถึง 5 ก.พ. 2560 85,420 84,820 99 ดำเนินการเสร็จสิ้น