ปีงบประมาณ 2560
ผู้รับผิดชอบ นายธีรศักดิ์ โชตะนา

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
ฝกษ.07 สัปดาห์ห้องสมุด รองประธาน 19 ธ.ค. 2559 ถึง 23 ธ.ค. 2559 5,540 5,540 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝกษ.09 ห้องสมุดเคลื่อนที่ ประธาน 6 ธ.ค. 2559 ถึง 31 ม.ค. 2560 0 0 0 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝกษ.08 กิจกรรมปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด ประธาน 1 มิ.ย. 2560 ถึง 30 มิ.ย. 2560 0 0 0 ดำเนินการเสร็จสิ้น