ปีงบประมาณ 2560
ผู้รับผิดชอบ อ.อรวรรณ รักนาย

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
ฝกษ.07 สัปดาห์ห้องสมุด ประธาน 19 ธ.ค. 2559 ถึง 23 ธ.ค. 2559 5,540 5,540 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น