ปีงบประมาณ 2560
ผู้รับผิดชอบ อาจารย์กุลชาติ แสงทอง

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
ฝปฐ 11 โครงการเมื่อพ่อแม่มาเป็นครู ประธาน 3 ก.ค. 2560 ถึง 18 ส.ค. 2560 1,000 1,000 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น