ปีงบประมาณ 2560
ผู้รับผิดชอบ Mrs.Suriyaporn Towanasoot

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
ฝปถ.13 English day camp at Kidzania Bangkok G.1 ประธาน 5 ก.ค. 2560 ถึง 5 ก.ค. 2560 124,960 122,209 98 ดำเนินการเสร็จสิ้น