ปีงบประมาณ 2560
ผู้รับผิดชอบ อ.สำเนา ยอดยิ่ง

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
กว06 Biodiversity camp ประธาน 19 ส.ค. 2560 ถึง 19 ส.ค. 2560 25,000 25,000 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น