ปีงบประมาณ 2560
ผู้รับผิดชอบ นางพรพราว ทองจรูญ

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
ฝปฐ 12 วันแห่งความสำเร็จ ประธาน 3 มี.ค. 2560 ถึง 3 มี.ค. 2560 5,000 5,000 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น