ปีงบประมาณ 2560
ผู้รับผิดชอบ อ.คงศักดิ์ วัฒนะโชติ

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
กว07 โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ค่ายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาตร์ ประธาน 16 มี.ค. 2560 ถึง 17 มี.ค. 2560 57,500 57,500 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น