ปีงบประมาณ 2560
ผู้รับผิดชอบ อาจารย์จรรยา ชาญสมุทร

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
ฝกร 05 วันสื่อสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน ระดับมัธยมศึกษา ประธาน 24 ส.ค. 2560 ถึง 25 ส.ค. 2560 84,000 84,000 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น