ปีงบประมาณ 2560
ผู้รับผิดชอบ 1. นางสาวจรีวรรณ ชัยอารีย์เลิศ 2. นางสุริยาพร โตวรรณสูตร 3. นางสาวสุภิญญา เถาทอง 4. นายปริญญา ผสมทรัพย์

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
ฝปถ.01 โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ประธาน 1 พ.ย. 2559 ถึง 30 ก.ย. 2560 10,000 7,593 76 ดำเนินการเสร็จสิ้น