ปีงบประมาณ 2560
ผู้รับผิดชอบ นางมันทนา เมฆิยานนท์

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
ฝวช 04 โครงการพัฒนาอาจารย์พี่เลี้ยง อาจารย์นิเทศก์สู่มืออาชีพ และปฐมนิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประธาน 20 พ.ค. 2560 ถึง 20 พ.ค. 2560 22,064 19,644 89 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝวช 04 โครงการสัมมนานิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประธาน 25 ก.พ. 2560 ถึง 25 ก.พ. 2560 5,000 4,760 95 ดำเนินการเสร็จสิ้น
กว.04 โครงการค่ายพฤกษศาสตร์และดาราศาสตร์ ประธาน 19 พ.ย. 2559 ถึง 20 พ.ย. 2559 73,040 73,040 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝวช 02 โครงการพัฒนาระบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประธาน 1 ต.ค. 2559 ถึง 30 ก.ย. 2560 10,000 6,800 68 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝวช 01 โครงการส่งเสริมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ประธาน 1 ต.ค. 2559 ถึง 30 ก.ย. 2560 100,000 16,130 16 ดำเนินการเสร็จสิ้น