ปีงบประมาณ 2560
ผู้รับผิดชอบ Miss Eugenia Bich Bruton

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
ฝปถ.12 The Adventure at Khao Kheow Open Zoo G.1 รองประธาน 15 ธ.ค. 2559 ถึง 15 ธ.ค. 2559 41,400 41,400 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น