ปีงบประมาณ 2560
ผู้รับผิดชอบ อ.พจนีย์ เถิงจ่าง

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาคณิตศาสตร์ของสิงคโปร์ เรื่อง "Visualization Method in Mastering Mathmatical Concepts and Enhancing Problem Solving Skills" - 18 พ.ย. 2559 ถึง 18 พ.ย. 2559 1,800 1,800 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น