ปีงบประมาณ 2560
ผู้รับผิดชอบ 1. นางสาวณัฐกริษฐา อินทรกุลไชย 2. นางสาวนฤมล เสงี่ยม 3.Mr.Ryan Paul James Hamilton

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
ฝปถ.11 Engliag Day Camp at Thaithani Art & Culture Village Grade 2 ประธาน 30 พ.ย. 2559 ถึง 30 พ.ย. 2559 67,900 67,900 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น