ปีงบประมาณ 2560
ผู้รับผิดชอบ Mr. Kasin Pomkirdsang

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
ฝปถ.09 English Day Camp - at Children's Discovery Museum Bangkok & Queen Sirikit Park ประธาน 7 ก.พ. 2560 ถึง 7 ก.พ. 2560 53,500 53,500 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น