ปีงบประมาณ 2560
ผู้รับผิดชอบ นางสาวศุภรัศมิ์ วิภักดีรัตนมณี

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
วมว. 06 อบรมวิทยาศาสตร์ทางทะเล ประธาน 24 มิ.ย. 2560 ถึง 24 มิ.ย. 2560 12,220 12,220 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น
วมว. 03 ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการ วมว. ประธาน 21 พ.ค. 2560 ถึง 21 พ.ค. 2560 25,280 22,760 90 ดำเนินการเสร็จสิ้น
วมว. 07 ว่ายน้ำเบื้องต้น ประธาน 20 มิ.ย. 2560 ถึง 29 ส.ค. 2560 24,920 24,920 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น
วมว. 05 คลินิกวิชาการ ประธาน 26 มิ.ย. 2560 ถึง 31 ส.ค. 2560 125,100 62,550 50 ดำเนินการเสร็จสิ้น
วมว. 27 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนรู้เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และศึกษาดูงาน ณ จังหวัดภูเก็ตและพังงา ประธาน 21 ก.ค. 2560 ถึง 23 ก.ค. 2560 296,050 295,950 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น