ปีงบประมาณ 2560
ผู้รับผิดชอบ นางสาวศุภรัศมิ์ วิภักดีรัตนมณี

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
วมว. 06 อบรมวิทยาศาสตร์ทางทะเล ประธาน 24 มิ.ย. 2560 ถึง 24 มิ.ย. 2560 12,220 12,220 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น
วมว. 03 ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการ วมว. ประธาน 21 พ.ค. 2560 ถึง 21 พ.ค. 2560 25,280 22,760 90 ดำเนินการเสร็จสิ้น
วมว. 07 ว่ายน้ำเบื้องต้น ประธาน 20 มิ.ย. 2560 ถึง 29 ส.ค. 2560 24,920 24,920 100 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
วมว. 05 คลินิกวิชาการ ประธาน 26 มิ.ย. 2560 ถึง 31 ส.ค. 2560 62,550 62,550 100 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
วมว. 27 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนรู้เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และศึกษาดูงาน ณ จังหวัดภูเก็ตและพังงา ประธาน 21 ก.ค. 2560 ถึง 23 ก.ค. 2560 296,050 295,950 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น