ปีงบประมาณ 2560
ผู้รับผิดชอบ นายกฤษฎา สุวรรณพิทักษ์

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
กส 05 โครงการทัศนศึกษาด้านวิชาการ ประธาน 14 ก.ค. 2560 ถึง 16 ก.ค. 2560 185,000 184,000 99 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝบห.12 สร้างรั้วกำแพงรอบโรงเรียน (ระยะที่ 1 บริเวณศูนย์การเรียนรู้เกษตร) ประธาน 1 ก.ค. 2560 ถึง 30 ก.ย. 2560 500,000 480,000 96 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝบห.11 สร้างฐานกิจกรรมการเรียนรู้ ประธาน 1 มี.ค. 2560 ถึง 30 เม.ย. 2560 200,000 195,000 98 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝบห.08 จัดทำหลังคาทางเดินพร้อมปรับทางเดินเชื่อมต่อทุกอาคาร (ระยะที่ 1 ส่วนของหลังคาทางเดินข้างอาคารฉลองราชย์ 50 ปี) ประธาน 1 มี.ค. 2560 ถึง 8 ส.ค. 2560 884,000 884,000 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝบห.07 ซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารฉลองราชย์ ๕๐ ปี ประธาน 1 มี.ค. 2560 ถึง 30 เม.ย. 2560 1,950,000 1,950,000 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝบห 09 ปรับพื้นถนนลาดแอสฟัลท์ทางเข้าอาคารพิบูลบำเพ็ญ 4 ประธาน 23 ส.ค. 2560 ถึง 10 ก.ย. 2560 400,000 320,000 80 ดำเนินการเสร็จสิ้น
รวบรวมกิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงอาาคารสถานที่ ประธาน 3 ต.ค. 2559 ถึง 29 ก.ย. 2560 0 0 0 ดำเนินการเสร็จสิ้น