ปีงบประมาณ 2560
ผู้รับผิดชอบ นางสาวศุภลักษณ์ ไมตรี

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
กค.02 โครงการค่ายคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประธาน 15 ก.ค. 2560 ถึง 15 ก.ค. 2560 24,220 23,833 98 ดำเนินการเสร็จสิ้น