ปีงบประมาณ 2560
ผู้รับผิดชอบ อาจารย์พีรพัฒน์ สามัญ

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
ฝบห 02 โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 ประธาน 29 พ.ย. 2559 ถึง 29 พ.ย. 2559 1,870 1,870 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝบห 03 โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสายการสอนและบุคลากรสายสนับสนุนการสอน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 และ ภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2560 ประธาน 1 ธ.ค. 2559 ถึง 15 ก.ย. 2560 12,080 12,080 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝบห 04 โครงการอบรมสัมมนาทางวิชาการของบุคลากรประจำปี พ.ศ. 2560 รองประธาน 13 มี.ค. 2560 ถึง 15 มี.ค. 2560 271,440 202,129 74 ดำเนินการเสร็จสิ้น