ปีงบประมาณ 2560
ผู้รับผิดชอบ นางเพ็ญพรรณ ศรีสายพร

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
ฝกร.27 ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ประถมศึกษาปีที่ 1 - 19 พ.ค. 2560 ถึง 19 พ.ค. 2560 29,200 29,200 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝกร05 โครงการวันสื่อสัมพันธ์บ้านและโรงเรียนปีการศึกษา2560ระดับประถมศึกษา ประธาน 23 ส.ค. 2560 ถึง 23 ส.ค. 2560 68,400 68,400 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น