ปีงบประมาณ 2560
ผู้รับผิดชอบ นางสาวทรงศรี สารภูษิต

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
ฝปถ.15 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำและจิตสาธารณะ ประธาน 25 พ.ย. 2559 ถึง 9 ธ.ค. 2559 20,000 19,880 99 ดำเนินการเสร็จสิ้น