ปีงบประมาณ 2560
ผู้รับผิดชอบ นายศุภชัย สมนวล

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
ฝปถ.25 โครงการทัศนศึกษาทางวิชาการ ณ เมืองโบราณ จ.สมุทรปราการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ประธาน 15 ก.พ. 2560 ถึง 15 ก.พ. 2560 62,630 62,630 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น