ปีงบประมาณ 2560
ผู้รับผิดชอบ นายศุภชัย สมนวล

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
ฝปถ.25 โครงการทัศนศึกษาทางวิชาการ ณ เมืองโบราณ จ.สมุทรปราการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ประธาน 15 ก.พ. 2560 ถึง 15 ก.พ. 2560 62,630 62,630 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝกษ.04 โครงการทุนส่งเสริมและพัฒนาผลงานวิจัยทางการศึกษา ประธาน 1 ต.ค. 2559 ถึง 30 ก.ย. 2560 1,000,000 90,000 9 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝกษ.05 โครงการทุนส่งเสริมและพัฒนาผลงานทางวิชาการ ประธาน 1 ต.ค. 2559 ถึง 30 ก.ย. 2560 200,000 0 0 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝกษ.06 โครงการพัฒนาผลงานวิจัยในชั้นเรียน ประธาน 1 ต.ค. 2559 ถึง 30 ก.ย. 2560 0 0 0 ดำเนินการเสร็จสิ้น
กิจกรรม 05 รวบรวมผลงานวิจัยที่ใช้ในการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและตำรา 3 ต.ค. 2559 ถึง 30 ก.ย. 2560 0 0 0 ดำเนินการเสร็จสิ้น