ปีงบประมาณ 2560
ผู้รับผิดชอบ นางสาวขวัญตา บุญจันทร์

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
ฝปถ.22 โครงการค่ายลูกเสือสามัญและผู้บำเพ็ญประโยชน์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 5 ประธาน 10 ก.พ. 2560 ถึง 10 ก.พ. 2560 46,650 46,550 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝปถ.17 โครงการกลุ่มสัมพันธ์อำลา ป.6 ประธาน 6 มี.ค. 2560 ถึง 6 มี.ค. 2560 85,000 80,800 95 ดำเนินการเสร็จสิ้น