ปีงบประมาณ 2560
ผู้รับผิดชอบ นางสาวจันทิมา กิจดี

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
ฝบห 06 โครงการรับรายงานตัวนักเรียนเก่าปีการศึกษา 2560 ประธาน 18 พ.ค. 2560 ถึง 18 พ.ค. 2560 13,500 8,000 59 ดำเนินการเสร็จสิ้น