ปีงบประมาณ 2560
ผู้รับผิดชอบ นางอภิญญา ชัยกุล

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
กต01 นำเสนอวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ประธาน 23 พ.ค. 2560 ถึง 23 พ.ค. 2560 10,000 5,000 50 ดำเนินการเสร็จสิ้น
กต 03 ทัศนศึกษาด้านวิชาการ ด้านคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประธาน 13 ก.ค. 2560 ถึง 13 ก.ค. 2560 255,000 243,400 95 ดำเนินการเสร็จสิ้น
กท. 02 โครงการทัศนศึกษาด้านวิชาการ คุณธรรม และจริยธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กรรมการ 24 พ.ย. 2559 ถึง 24 พ.ย. 2559 255,850 167,508 65 ดำเนินการเสร็จสิ้น