ปีงบประมาณ 2560
ผู้รับผิดชอบ นายพีรพัฒน์ สามัญ

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
ฝบห.15 โครงการจัดนิทรรศการแสดงพระอัจฉริยภาพและแสดงความอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ร.9) ประธาน 24 ต.ค. 2559 ถึง 15 ก.ย. 2560 24,000 24,000 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝวช2.04 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนรู้และการให้ความช่วยเหลือ สำหรับนักเรียนพิเศษเรียนร่วม รองประธาน 22 พ.ค. 2560 ถึง 25 พ.ค. 2560 116,520 110,520 95 ดำเนินการเสร็จสิ้น
กท. 02 โครงการทัศนศึกษาด้านวิชาการ คุณธรรม และจริยธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กรรมการ 24 พ.ย. 2559 ถึง 24 พ.ย. 2559 255,850 167,508 65 ดำเนินการเสร็จสิ้น
กิจกรรม 02 รวบรวมผลการทดสอบมาตรฐานของสำนักทดสอบทางการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาบุคลากร 3 ต.ค. 2559 ถึง 30 ก.ย. 2560 0 0 0 ดำเนินการเสร็จสิ้น
กิจกรรม 03 รวบรวมผลการทดสอบมาตรฐานของสำนักทดสอบทางการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาบุคลากร 3 ต.ค. 2559 ถึง 30 ก.ย. 2560 0 0 0 ดำเนินการเสร็จสิ้น
กิจกรรม 04 รวบรวมผลการทดสอบมาตรฐานของสำนักทดสอบทางการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาบุคลากร 3 ต.ค. 2559 ถึง 30 ก.ย. 2560 0 0 0 ดำเนินการเสร็จสิ้น