ปีงบประมาณ 2560
ผู้รับผิดชอบ นางทิพยาภา มานะสม

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
กส 04 สังคมวัฒนธรรมสัญจร ประธาน 2 ธ.ค. 2559 ถึง 6 ธ.ค. 2559 180,000 180,000 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น