ปีงบประมาณ 2560
ผู้รับผิดชอบ นายศักดิ์ดา ทองโสภณ

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
ฝกร.40 จัดซื้อวิทยุสื่อสาร ของฝ่ายกิจการนักเรียน ประธาน 9 พ.ค. 2560 ถึง 30 ก.ย. 2560 21,500 21,500 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น
กท. 02 โครงการทัศนศึกษาด้านวิชาการ คุณธรรม และจริยธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กรรมการ 24 พ.ย. 2559 ถึง 24 พ.ย. 2559 255,850 167,508 65 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝกร.14 อบรมเชิงปฏิบัติการ "แนวทางการจัดทำโครงการ เพื่อพัฒนากิจกรรมของนักเรียน" ประธาน 16 มี.ค. 2560 ถึง 16 มี.ค. 2560 11,200 11,200 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝกร.20 จิตรกรจิ๋ว ประธาน 15 พ.ย. 2559 ถึง 30 พ.ย. 2559 9,030 9,030 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝกร.23 ฟุตบอล 7 คนประเพณี ประธาน 16 ม.ค. 2560 ถึง 27 ม.ค. 2560 10,000 10,000 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝกร26 Satit Street Basketball ประธาน 1 ส.ค. 2560 ถึง 13 ส.ค. 2560 10,000 10,000 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝกร27 ฟุตซอลประถม ประธาน 1 ส.ค. 2560 ถึง 23 ส.ค. 2560 10,000 10,000 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝกร.04 วันแม่แห่งชาติ ระดับมัธยมศึกษา ประธาน 11 ส.ค. 2560 ถึง 11 ส.ค. 2560 25,600 24,850 97 ดำเนินการเสร็จสิ้น