ปีงบประมาณ 2560
ผู้รับผิดชอบ นางจรรยา ชาญสมุทร

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
ฝกร.02 ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ระดับมัธยมศึกษา ประธาน 19 พ.ค. 2560 ถึง 21 พ.ค. 2560 276,805 276,805 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น
วมว. 16 เสริมทักษะภาษาอังกฤษ ประธาน 13 ธ.ค. 2559 ถึง 24 ก.พ. 2560 51,800 51,800 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝกร.10 จัดทำหนังสือรุ่น ประจำปีการศึกษา 2559 ประธาน 1 ธ.ค. 2559 ถึง 31 มี.ค. 2560 452,940 452,940 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝกร.16 ปัจฉิมนิเทศ ม.6 ประธาน 16 มี.ค. 2560 ถึง 17 มี.ค. 2560 482,120 482,120 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น
งน.01 “แนะให้แนว” ตอน มุ่งสู่มหาวิทยาลัย ประธาน 15 พ.ย. 2559 ถึง 17 พ.ย. 2559 73,790 73,790 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น