ปีงบประมาณ 2560
ผู้รับผิดชอบ นางสาวสุภาภรณ์ สิงห์ทอง

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
ฝปฐ04 โครงการวันลอยกระทง ประธาน 14 พ.ย. 2559 ถึง 14 พ.ย. 2559 1,000 1,000 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น