ปีงบประมาณ 2560
ผู้รับผิดชอบ นางสาวนัตยา ทองคง

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
ฝปฐ. 06 Sports day ประธาน 23 ธ.ค. 2559 ถึง 23 ธ.ค. 2559 60,000 59,950 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝปฐ 21 โครงการ Satit "Creative Learning for Fun" 1/2560 กรรมการ 3 ก.ค. 2560 ถึง 7 ก.ย. 2560 707,140 707,123 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝปฐ.13 summer for kids ประธาน 27 มี.ค. 2560 ถึง 28 เม.ย. 2560 498,000 498,000 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝปฐ01 โครงการส่งเสริมการแข่งขันทักษะทางวิชาการและความสามารถพิเศษ รองประธาน 16 ต.ค. 2560 ถึง 16 ต.ค. 2560 31,000 5,180 17 ดำเนินการเสร็จสิ้น