ปีงบประมาณ 2560
ผู้รับผิดชอบ นางสาวอรณภัทร์ มากทรัพย์

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
ฝปฐ. 06 Sports day ประธาน 23 ธ.ค. 2559 ถึง 23 ธ.ค. 2559 60,000 59,950 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝปฐ.13 summer for kids กรรมการ 27 มี.ค. 2560 ถึง 28 เม.ย. 2560 498,000 498,000 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น