ปีงบประมาณ 2560
ผู้รับผิดชอบ นายกุลชาติ แสงทอง

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
ฝปฐ. 06 Sports day รองประธาน 23 ธ.ค. 2559 ถึง 23 ธ.ค. 2559 60,000 59,950 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝปฐ 21 โครงการ Satit "Creative Learning for Fun" 1/2560 ประธาน 3 ก.ค. 2560 ถึง 7 ก.ย. 2560 707,140 707,123 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น