ปีงบประมาณ 2560
ผู้รับผิดชอบ น.ส.พัชรา สนธิพงษ์ประยูร

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
ฝบห.01 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การวางแผนการปฏิบัติงานและเสริมสร้างคุณภาพการบริหารจัดการสำหรับทีมบริหาร" ประธาน 11 ต.ค. 2559 ถึง 12 ต.ค. 2559 138,025 138,025 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝบห.14 วันขึ้นปีใหม่ เลขานุการ 22 ธ.ค. 2559 ถึง 22 ธ.ค. 2559 194,000 162,651 84 ดำเนินการเสร็จสิ้น
รร 02 สาธิตวิชาการ ครั้งที่ 6 "สาธิตก้าวล้ำ นวัตกรรมก้าวไกล สร้างคลื่นลูกใหม่สู่ไทยแลนด์ ๔.๐" ผู้ช่วยเลขานุการ 1 มิ.ย. 2560 ถึง 4 มิ.ย. 2560 1,357,595 1,296,831 96 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝบห 14 โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การวางแผนและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 ประธาน 26 ส.ค. 2560 ถึง 27 ส.ค. 2560 140,140 134,187 96 ดำเนินการเสร็จสิ้น
กิจกรรม 02 รวบรวมผลการทดสอบมาตรฐานของสำนักทดสอบทางการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ฝ่ายงบประมาณ นโยบายและแผน 3 ต.ค. 2559 ถึง 30 ก.ย. 2560 0 0 0 ดำเนินการเสร็จสิ้น
กิจกรรม 03 รวบรวมผลการทดสอบมาตรฐานของสำนักทดสอบทางการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ฝ่ายงบประมาณ นโยบายและแผน 3 ต.ค. 2559 ถึง 30 ก.ย. 2560 0 0 0 ดำเนินการเสร็จสิ้น
กิจกรรม 04 รวบรวมผลการทดสอบมาตรฐานของสำนักทดสอบทางการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ฝ่ายงบประมาณ นโยบายและแผน 3 ต.ค. 2559 ถึง 30 ก.ย. 2560 0 0 0 ดำเนินการเสร็จสิ้น
กิจกรรม 05 รวบรวมผลงานวิจัยที่ใช้ในการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ฝ่ายงบประมาณ นโยบายและแผน 3 ต.ค. 2559 ถึง 30 ก.ย. 2560 0 0 0 ดำเนินการเสร็จสิ้น
กิจกรรม 06 รวบรวมผลงานของบุคลากรสร้างสื่อ นวัตกรรมการเรียนการสอน ฝ่ายงบประมาณ นโยบายและแผน 3 ต.ค. 2559 ถึง 30 ก.ย. 2560 0 0 0 ดำเนินการเสร็จสิ้น