ปีงบประมาณ 2560
ผู้รับผิดชอบ อาจารย์อรอุมา เสือนาค,Mr. Forbes Goerge Smart,Mr.Fred Bilay

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
ฝปถ.07 English Camp ประธาน 17 ก.พ. 2560 ถึง 18 ก.พ. 2560 256,713 255,375 99 ดำเนินการเสร็จสิ้น