ปีงบประมาณ 2560
ผู้รับผิดชอบ นายอภิชาติ คามีศักดิ์

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
ฝปถ.23 โครงการค่ายลูกเสือสามัญและผู้บำเพ็ญประโยชน์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2559 ประธาน 10 ก.พ. 2560 ถึง 10 ก.พ. 2560 24,600 24,600 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น
นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการ "แข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 9" ประธาน 2 ก.ย. 2560 ถึง 2 ก.ย. 2560 2,720 2,720 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น