ปีงบประมาณ 2560
ผู้รับผิดชอบ นางสาวพจนีย์ เถิงจ่าง

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
กค.01 โครงการทัศนศึกษาด้านวิชาการ คุณธรรมและจริยธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประธาน 1 ก.ค. 2560 ถึง 2 ก.ค. 2560 259,250 259,250 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น
กว05 โครงการทัศนศึกษาด้านวิชาการ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประธาน 18 พ.ย. 2559 ถึง 18 พ.ย. 2559 94,080 94,080 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น