ปีงบประมาณ 2560
ผู้รับผิดชอบ นางกรกช เงินดี นางบุญทิม ฐิติวร

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
ฝปฐ15 โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนระดับปฐมวัยชั้นปีที่1 ปีการศึกษา 2560 ประธาน 18 มี.ค. 2560 ถึง 18 มี.ค. 2560 15,400 15,400 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น