ปีงบประมาณ 2560
ผู้รับผิดชอบ นายมนัส จอมปรุ

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
ฝนช.03 loy krathong day ประธาน 14 พ.ย. 2559 ถึง 14 พ.ย. 2559 19,500 19,500 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝนช.31 Waikhru Ceremony / วันไหว้ครู ประจำปี 2560 ประธาน 30 มิ.ย. 2560 ถึง 30 มิ.ย. 2560 50,000 50,000 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝนช.27 Class Project and Secondary Excursion or Field Trips M.4 ประธาน 5 มี.ค. 2560 ถึง 7 มี.ค. 2560 109,350 109,350 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น