ปีงบประมาณ 2560
ผู้รับผิดชอบ นางสาวนฤมล เสงี่ยม

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
ฝปถ.21 โครงการค่าย Day Camp ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ชั้นป.1-3 ประธาน 10 ก.พ. 2560 ถึง 10 ก.พ. 2560 32,550 31,217 96 ดำเนินการเสร็จสิ้น